ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  “ การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่มี                       

                          ธรรมาภิบาล “ ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์คือ  

กลยุทธ์ที่ 1.1 การระดมเงินออม (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก) จากสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1.2 รณรงค์ในการเพิ่มสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1.3 การประชาสัมพันธ์และขยายโอกาสดำเนินธุรกิจการให้บริการ –ห้องประชุมสัมมนา

กลยุทธ์ที่ 1.4 จัดสร้างและดำเนินธุรกิจหอพักสวัสดิการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 การสร้างความเชื่อมั่นโดยการให้ความรู้/จัดอบรม

กลยุทธ์ที่ 1.6 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อลดขั้นตอนซับซ้อน

กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินงาน, ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 1.8  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสหกรณ์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1.9 จัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

กลยุทธ์ที่ 1.10 ผลักดันการปฏิรูประบบการบริหารด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในให้มีความ

                       คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  “ การบริการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือสังคม” ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2.1    การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริการเงินกู้

กลยุทธ์ที่ 2.2    การกำหนดโครงสร้างละจัดระบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 2.3    การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2.4    การสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2.5    การเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 2.6     การตอบสนองความต้องการของสมาชิก

กลยุทธ์ที่ 2.7     พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่ 3  “ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”   ประกอบด้วย  2 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ 3.1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.2   พัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ