ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.             สหกรณ์มีโครงสร้างทางการเงินดี

2.             มีการเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง

3.             สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับดี

4.             ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ มีความเป็นธรรม คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

5.             เป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นด้านการเงิน และได้รับการยอมรับจากสมาชิก-บุคคลภายนอก

6.             สหกรณ์นำอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์มากำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติ

7.             รณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง

8.             สหกรณ์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

9.             เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพราะยึดหลักประเพณีไทยมีความรวดเร็วถูกต้อง

10.      คณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่- ฝ่ายจัดการและสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความประทับใจในการใช้บริการ

11.      นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12.      เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ