ผู้บริหาร

นายอำนาจ นาไชย
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บุคลากร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วิสัยทัศน์สหกรณ์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  จำกัด จะเป็นองค์กรที่มั่นคง ภายใต้การบริหางานตามหลัก       ธรรมาภิบาล ธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ให้บริการดี  เทคโนโลยีทันสมัย

 

การแปลความหมายของวิสัยทัศน์ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

1.             เป็นองค์กรที่มั่นคง

·       มีโครงสร้างทางการเงินดี

·       การเงินมีสภาพคล่อง

·       สามารถสินทรัพย์ดี

·       คุณภาพสินทรัพย์ดี

·       มีการเจริญเติบโตของทุนเรือนหุ้น และทุนสำรอง

2.             การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

·       มีความเป็นธรรม

·       มีความคุ้มค่า

·       โปร่งใส

·       มีส่วนร่วม

·       เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิก

3.             ธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์

·       เผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์(ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)

·       ยึดหลักการสหกรณ์มาเป็นวิธีการปฏิบัติ

·       ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

·       ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในทางที่ดี

4.             ให้บริการดี

·       ยิ้มแย้มแจ่มใส – พูดเพราะ

·       ทักทายสมาชิกด้วยประเพณีไทย

·       สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ

·       ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง

5.             เทคโนโลยีทันสมัย

·       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

·       พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม
© copyright@2011 Esbuy.net. All rights reserved. Power by : Esbuy Team. ,รับทำเว็บ